Device

Economie

M&O/Bedrijfseconomie

Domein D Markt Domein A Vaardigheden
Indiv. vraaglijn en cons. surplus Bedrijfseconomie
Collectieve vraag Balans en resultatenrekening
Elasticiteiten Balansmutaties
Opbrengsten,  kosten Verband tussen balans en res. rek.
Meeropbrengsten Domein B van persoon naar rechtspersoon (BE)
Kosten van productie Verzekeren, studeren, sparen en lenen
Maximale winst en break-even punt Samengestelde interest
Marktevenwicht Converteerbare obligaties
Volkomen concurrentie Opties
Monopolie Samenlevingsvormen
Oligopolie Schenken en erven
Marktprestaties en welvaart Domein C Financiering van activiteiten
Prijsdiscriminatie Samengestelde interest
Comparatieve kostenverschillen Oefenopgaven samengestelde interest
Minimum- en maximumprijzen Eigen vermogen bij een NV
Heffingen en subsidies Winstverdeling en intrinsieke waarde
Domein E Ruilen over de tijd Cash- en stockdividend
De prijs van tijd Hypothecaire leningen
Gezinnen in de tijd Indeling vermogen
Sociale zekerheid Vermogensmarkt
Domein F Samenwerken en onderhandelen Domein E Financieel beleid
Speltheorie Voorraadwaardering
Domein G Risico en Informatie Fifo/lifo
Risico en verzekeren Brutowinstopslagmethode
Domein H Welvaart en groei Nettowinstopslagmethode
Toegevoegde waarde Break-even
Nationaal product Fabr. kostpr. commerciële kostprijs
Nationale rekeningen Directe en indirecte kosten
Betalingsbalans Verschillenanalyse stukproductie
Lorenzcurve Transitoria
Belastingstelsel Uitgaven, kosten
Nederlandse belastingsysteem Liquiditeits- en resultatenbegroting
Loonkosten per uur en per product Verband tussen liquiditeitsbegroting,  
Economische groei resultatenbegroting  en balans
Domein I Goede tijden slechte tijden Jaarrek. en staat van baten en lasten
Conjunctuur Overzichten niet-commerciële org.
Wisselkoers Domein G Externe Financiële verslaggeving
Verklaring conjunctuurbeweging Hefboomeffect
Inflatie Investeringsselectie